Læring i barnehagen

I Bratsberghavna familiebarnehage vektlegger vi lek og samspill i vårt pedagogiske arbeid.
Vi arbeider etter en vekstmodell og en dialogmodell. Her vil vi nevne noen viktige punkter:

- Vektleggingen av frihet og av lekens betydning for en sunn personlighetsutvikling.
- Utgangspunktet for læring må være barnets egen motivasjon og nysgjerrighet.
- Vi tar utgangspunkt i at barn og voksne er likeverdige.
- Både barn og voksne er aktive i den pedagogiske prosessen.
- Læring blir sett på som en kontinuerlig prosess.
- Barnet har et iboende ønske om å lære og å mestre.


Derfor er leken barnas viktigste arena for læring i barnehagen og har en sentral plass hos oss. Vi prioriterer tid og rom til disse opplevelsene og observasjonene, og gir dem form eller uttrykk gjennom det materiale de har til rådighet. Dette skaper forståelse og barna lærer seg ferdigheter.
Forskjellige omgivelser skaper rom for ulike utfordringer og dermed ulik lek. Barna lærer av hverandre i leken og de voksnes rolle blir å oppmuntre, inspirere og støtte barna i leken når det er ønske eller behov for det.

Dette er viktig for at barna skal få gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Leken fremmer barns utvikling på flere områder; intellektuelt, fysisk, sosialt, emosjonelt og språklig. Leken har en egenverdi og barn lærer å utvike en sammensatt kompetanse her. Gjennom leker bearbeider barna sine inntrykk, tilpasser tanker og opplevelser til sitt eget utviklingsbehov.